IMAO: Bruggen bouwen ...

FoxHusky Photography

Welkom bij IMAO 

IMAO staat voor "Islamitisch Maatschappelijk Activeringswerk Overijssel". 

IMAO wil een brug zijn tussen de islamitische gemeenschap in Overijssel en de samenleving. 

Kijk even op de knoppen hier boven: 

 • Bij Projecten zie je wat er nu gebeurt.

 • Bij Verslagen zie je hoe dit gelopen is. 

 • Bij Samenleving krijg je ideeën: hoe je actief deel kunt nemen aan de samenleving.

 • Bij Religie kun je zien hoe je dit in overeenstemming met de islam kunt doen. 

 • Bij Contacten zie je hoe je contact kunt opnemen ... en waar en wat IMAO twittert.  

IMAO – Voor een leefbare samenleving 

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun samenleving. Het Islamitisch Maatschappelijk Activeringswerk in Overijssel (IMAO) wil de betrokkenheid van de islamitische gemeenschap in Overijssel bij maatschappelijke kwesties bevorderen en hun inzet daarbij vergroten.

IMAO wil dit bereiken door mensen aan te spreken vanuit het islamitische gedachtegoed met het accent op saamhorigheid en rechtvaardigheid, gericht op zorg voor elkaar en op de kwetsbaren in de samenleving. Daarbij wordt vertrouwen in en verbinding met de samenleving als basis genomen.

IMAO richt zich op ... 

 • Het vergroten van de maatschappelijke relevantie van het vrijwilligerswerk dat vanuit islamitische groeperingen wordt ontwikkeld. 
   

 • Het mobiliseren van moslimkaders op sociale vraagstukken. De activiteiten hebben betrekking op drie thema’s: 

  • Multiculturaliteit, 

  • verantwoordelijk burgerschap, en 

  • het tegengaan van verarming en uitsluiting.
    

 • Het ontwikkelen van projecten of het meewerken aan bestaande projecten, waarbinnen de vrijwillige inzet van mensen centraal staat. 
   

 • Toerusting geven aan het vrijwilligerskader door scholen en ondersteunen.
   

 • Het vervullen van een platform- en informatiefunctie voor islamitische sociale infrastructuur. 
   

 • Het deelnemen aan het publieke debat over sociale vraagstukken.

Waarom Islamitisch Maatschappelijke Activering? 

De achterliggende reden ligt in de aanname dat de Islam als godsdienst en cultuur, ook in de moderne West-Europese sociaal-culturele context, van betekenis is voor de maatschappelijke inzet van mensen. De Islam roept haar volgelingen op tot vrijwillige inzet voor mens, maatschappij en natuur. Ze bevordert de menswording en streeft naar een duurzame, leefbare, veilige en rechtvaardige samenleving.

Accenten in 2012 

IMAO werkt intensief samen met organisaties en instellingen uit de islamitische sociale infrastructuur, zoals moskeeën en vrouwen- en jongerenorganisaties, die vrijwilligers (willen) betrekken bij het oplossen van vraagstukken van uitsluiting en achterstelling van de islamitische gemeenschap in de samenleving.

IMAO concentreert zich in 2012 op het versterken van het zelfredzame vermogen van islamitische organisaties op de programmalijnen van het werkprogramma 2011. IMAO legt het accent op het opleiden en coachen van vrijwilligers als ambassadeur voor de programma’s jeugd, senioren, sport en vrijwilligers.

Werkplan IMAO 2012 

 • Eerste half jaar 
  IMAO bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van islamitische mensen en vrijwilligers in hun woon- en leefomgeving. Doelstelling is de positie van onze doelgroep in de samenleving te versterken en de zelfredzaamheid te vergroten. 

 • Tweede half jaar 
  Het werkplan 2012 bouwt voort op de activiteiten van IMAO van de afgelopen jaren, maar houdt tevens rekening met ontwikkelingen vanaf 2013. IMAO ontwikkelt de komende periode projecten die in 2013 worden uitgevoerd. 

 • Werkplanning IMAO 2012 
  Schema van de werkzaamheden. 

... vanuit Zwolle ...